Účtovné závierky

Vykonávame zostavenie účtovnej závierky

1. Vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov.

2. Účtovanie účtovných prípadov spojených s účtovnou závierkou:

 • účtovanie opravných položiek k majetku,
 • účtovanie rezerv,
 • časové rozlíšenie nákladov, výnosov, výdavkov a príjmov,
 • ocenenie majetku a záväzkov reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • výpočet odloženej dane z príjmov,
 • prepočítanie majetku a záväzkov v cudzej mene na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

3. Zabezpečenie úplnosti účtovníctva:

 • účtovanie nevyfakturovaných splnených dodávok a poskytnutých služieb,
 • pohľadávky s neurčitou výškou,
 • spresnenie výšky záväzkov,
 • penále, úroky z omeškania, sankčné pokuty,
 • zaúčtovanie výpisu z banky s dátumom posledného dňa účtovného obdobia,
 • upravujúce závierkové účtovné prípady.

4. Overenie skutočností pred uzatvorením účtovných kníh:

 • kontrola bilančnej kontinuity,
 • kontrola účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

5. Uzatvorenie účtovných kníh

6. Zostavenie účtovnej závierky

7. Zverejnenie údajov z účtovnej závierky a overenie účtovnej závierky audítorom